Symptoms

stress
chronic symptoms
pain & recovery
learning difficulties
concentration & ADHD
allergies & food intolerance
emotions & trauma 
sleep problems
fatigue 

feeling stuck
conflict
procrastination
self-esteem and self-confidence

Klachten 

stress
chronische klachten
pijn & herstel
leerproblemen
concentratie &ADHD
allergieën & voedsel intoleranties
emoties & trauma
slaapproblemen
vermoeidheid 

niet lekker in je vel zitten
conflicten
uitstelgedrag
zelfvertrouwen en zelfrespect

Our body is an intelligent organism that seeks wellness, balance and safety. 

It tells us in its own language if there is some kind of disfunction or danger that requires an adjustment in our behavior, nutrition or thinking.  

__________________________________________


Ons lichaam is een intelligent organisme dat welzijn, balans en veiligheid zoekt. 
Ons lichaam vertelt ons in haar eigen taal als er een disfunctie of gevaar dreigt die erom vragen om aanpassingen te doen in ons gedrag, onze voeding of ons denken. 


Prevention & Self-healing ability

Created with Sketch.

Kinesiology can rebalance different body systems before physical symptoms appear and support you to stay healthy.

 • check on vitamin or mineral deficiencies
 • strengthen the immune system
 • check on emotional stress
 • increase resilience of the body
 • rebalance and strengthen the energetic body 

 ______________________________________

Techniques: Touch for Health, Stress Release, Chakra-Balance, Centering, Allergy Elimination 

_____________________________________

Preventie & zelfhelend vermogen

Kinesiologie kan verschillende lichaamssystemen weer in balans brengen voordat er fysieke symptomen optreden en kan je ondersteunen om gezond te blijven:

 • testen op vitamine- of mineraal tekorten 
 • het immuunsysteem versterken
 • testen op emotionele stress
 • verhogen van de veerkracht van het lichaam
 • het energetisch lichaam in balans brengen en versterken 

Pain & Recovery  

Created with Sketch.

Kinesiology can reduce pain and possibly get you pain free when: 

 • recovering from physical injuries with remaining pain in a specific body part 
 • suffering from back pain or muscle tension in nek and shoulders or any other part of the body 
 • unexplained pains in the body or in organs 
 • emotional pain and physical symptoms caused by emotional pain 
 • delayed and long-term recovery processes from illnesses or infections 

 ______________________________________

Techniques: Touch for Health, LEAP, SIPS, EFT-Tapping,
Allergy Elimination

_____________________________________

Pijn & herstel 

Kinesiologie kan pijn verminderen en je misschien zelfs pijnvrij maken in het geval van:  

 • herstel van een lichamelijk letsel met blijvende pijn in een
 • bepaald lichaamsdeel   
 • rugpijn of spierspanning in nek en schouders of een ander deel van
 • het lichaam 
 • onverklaarbare pijn in het lichaam of in een orgaan    
 • emotionele pijn en lichamelijke symptomen veroorzaakt door emotionele pijn 
 • vertraagde en langdurige herstelprocessen van ziekten of infecties 

Allergies & Food Intolerance

Created with Sketch.

Kinesiology can alleviate or eliminate allergic reactions for substances such as: 

 • food allergies or food intolerances 
 • vaccinations and its physical or mental impacts 
 • hay fever 
 • fatigue, sleepiness, headaches or mood disorders due to allergies 
 • abdominal pain, distended abdomen, irritable bowel syndrome (IBS) 

Kinesiology can detect vitamin or mineral deficiencies.

 ____________________________________

Techniques: Allergy Elimination, Stress Release, LEAP, Chakra-Balance
____________________________________

Allergieën & voedselintolerantie

Kinesiologie kan allergische reacties verlichten of wegnemen bij: 

 • voedsel allergieën of voedselintoleranties 
 • vaccinaties en de fysieke of mentale gevolgen ervan   
 • hooikoorts  
 • vermoeidheid, slaperigheid, hoofdpijn of stemmingsstoornissen als
 • gevolg van allergieën  
 • buikpijn, opgezette buik, prikkelbare darm syndroom (PDS)

 

Kinesiologie kan tekorten aan vitaminen of mineralen opsporen.

Learning & Concentration

Created with Sketch.

Kinesiology can deblock and enhance brain functions regarding:

 • fear of failure, fear of exams
 • concentration problems, ADHD
 • dyslexia, dyspraxia, dyscalculia and resulting emotional disorders
 • memory
 • sensory overstimulation, lack of filtering sensory income
 • stress regarding learning or testing

 _____________________________________

Techniques: LEAP, SIPS, Centering, Touch for Health, Chakra-Balance, Bach Flowers
______________________________________

Leren & Concentratie

Kinesiologie kan functies van het brein deblokkeren en verbeteren, als het gaat om:

faalangst, examen angst

concentratieproblemen, ADHD

dyslexie,
dyspraxie, dyscalculie en daaruit voortvloeiende emotionele problemen

het geheugen

overprikkeling, zintuiglijke prikkels niet of slecht kunnen filteren 

stress bij het leren of bij toetsen

Stress & Burn-Out

Created with Sketch.

Kinesiology can diminish stress levels in body and mind and can find out more about the causes of stress. 

 • feeling constantly under pressure, worrying 
 • sleeping problems 
 • bedwetting 
 • (extreme) fatigue 
 • feeling nervous, irritable or impatient 
 • stress or anxiety from overthinking 
 • not enjoying yourself, not being able to relax 

 ___________________________________

Techniques: Stress Release, LEAP, Emotion Code, EFT-Tapping, Touch for Health, Bach Flowers
____________________________________

Stress & Burn-out 

Kinesiologie kan stress in lichaam en geest verminderen en ook informatie geven over de oorzaken van stress bij:   

 • je constant druk voelen, je zorgen maken   
 • slaapproblemen    
 • bedplassen  
 • (extreme) vermoeidheid  
 • je nerveus, prikkelbaar of ongeduldig voelen 
 • stress of angst door piekeren
 • niet kunnen genieten, niet kunnen ontspannen

Emotions & Trauma

Created with Sketch.

Kinesiology can calm down strong emotions and support you to overcome traumatic experiences that shape your life. 

 negative emotions 

blocked emotions 

phobias and fears - including fear of heights, fear of spiders, etc. 

past traumatic experiences 

post-traumatic stress syndrome 

life changing events 

procrastination 

 ___________________________________

Techniques: Stress Release, LEAP, SIPS, Emotion code, EFT-Tapping, Bach Flowers
___________________________________

Emoties & trauma 

Kinesiologie kan sterke emoties kalmeren en je ondersteunen bij het overwinnen van traumatische ervaringen die je leven bepalen. 

 • negatieve emoties
 • geblokkeerde emoties
 • fobieën en angsten (o.a. hoogtevrees, angst voor spinnen, etc.)
 • traumatische ervaringen uit het verleden
 • posttraumatische stress stoornis
 • levensveranderende gebeurtenissen 
 • uitstelgedrag

“Trauma is all about losing contact with ourselves and fleeing the present moment.”   Dr. Gabor Maté