Holistic Treatment

A holistic approach aims to achieve an overall state of well-being and a healthy balance of the body-mind.  Listening to the “whole” person and treating a problem on different levels can help people develop a deeper understanding of themselves. This can be revealing and surprising. An allergic reaction, for example, often also has an emotional or mental component. Abdominal pain or headaches can be the result of muscle tension, stress, allergies, hormones or digestive problems. Concentration problems could be caused by a viral infection, hypersensitivity or by a traumatic experience, etc. 

Kinesiology uses a variety of therapeutic methods to address all these levels. 

Holistische behandeling

Een holistische benadering streeft ernaar om een algehele staat van welzijn en een gezonde balans van lichaam en geest te bereiken.  Door naar de “hele” persoon te luisteren en een klacht op verschillende niveaus te behandelen kunnen mensen worden geholpen om een dieper begrip van zichzelf te ontwikkelen. Dit kan verhelderend en verrassend zijn. Een allergische reactie, bijvoorbeeld, heeft vaak ook een emotionele of mentale component. Buikpijn of hoofdpijn kan het gevolg zijn van spierspanning, stress, allergieën, hormonen of spijsverteringsproblemen. Concentratieproblemen kunnen worden veroorzaakt door een virale infectie, overgevoeligheid of door een traumatische ervaring, enz.

Kinesiologie gebruikt verschillende therapeutische methoden om al deze niveaus aan te spreken. 

How do I work?

I make use of 

 • a variety of muscle tests corresponding to the meridians and organs and other body systems 
 • acupressure points of the traditional Chinese medicine and the five elements 
 • tapping 
 • integration of affirmations and eye-body-movement 
 • guided meditations and visualisations 
 • orthomolecular medicine 

 

I work with 

 • the energy systems of the physical, chemical, emotional, mental and sometimes spiritual bodies 
 • the central and peripheral nervous system 
 • conscious and unconscious beliefs and emotional response patterns 

Hoe werk ik?

Ik maak gebruik van

 • verschillende spiertesten die in verbinding staan met meridianen en organen en andere lichaamssystemen
 • acupressuurpunten van de traditionele Chinese geneeskunde en de leer van de vijf elementen
 • tapping
 • integratie van affirmaties en oog-lichaam-beweging
 • geleide meditaties en visualisaties
 • orthomoleculaire geneeskunde

 

Ik werk met

 • de energiesystemen van het fysieke, chemische, emotionele, mentale en soms van het spirituele lichaam
 • het centrale en perifere zenuwstelsel
 • bewuste en onbewuste overtuigingen en emotionele reactiepatronen

Kinesiology for all ages 

Kinesiology is a friendly, gentle and effective way of treatment, suitable for adults, adolescents and children of all ages. Under the age of 12 the child should be accompanied by an adult/parent.

 

Kinesiologie voor alle leeftijden

Kinesiologie is een vriendelijke, zachte en doeltreffende manier van behandelen en is geschikt voor volwassenen, jongeren en kinderen van alle leeftijden. Kinderen onder de 12 jaar dienen met een volwassene/ouder te komen. 

Kinesiology session

A kinesiology session takes between 75 and 90 min. (60 min. for children under 13) 

 consists of a conversation and a treatment.
We approach the problem from a holistic perspective and focus on the change that you would like to achieve. 
 

Costs: 70 euros per session (60 euros for children under 13)

A whole treatment usually takes between 3 to 6 sessions. A positive change or improvement is often noticeable after 2 – 3 sessions. The problem can also be resolved in one go or you may engage in a healing process that takes more time.

You lay down on the treatment table, dressed, only the shoes have to be taken off. Wear comfortable clothing and take off jewellery during the treatment.

Kinesiology can be easily combined with other, regular treatments or therapies. 
It is a complementary treatment and is not a replacement for regular medical care. For any health problems, it is always recommended to consult your physician. 

 

I attend clients in English – Nederlands – Español -  Deutsch. 


Before the first appointment you will receive an intake form by e-mail.

Kinesiologisch consult

Een kinesiologische behandeling duurt tussen 75 en 90 min. (60 min. voor kinderen onder de 13) 

 bestaat uit een gesprek en een behandeling. 

We benaderen de klacht vanuit een holistisch perspectief en richten ons op de verandering die je wilt bereiken. 

 
Kosten: 70 euro per consult (60 euro voor kinderen onder de 13)
Een behandeltraject duurt meestal tussen 3 tot 6 behandelingen. Een positieve verandering of verbetering is vaak al merkbaar na 2 – 3 sessies. De klacht kan ook in één keer verholpen zijn of je kan een genezingsproces doorlopen dat wat meer tijd nodig heeft.

Je neemt gekleed plaats op de behandeltafel, alleen de schoenen moeten uitgetrokken worden. Draag comfortabel zittende kleding en geen grote sieraden tijdens de behandeling.

Kinesiologie is goed te combineren met andere, reguliere behandelingen of therapieën.

Het is een aanvullende behandelmethode en dient niet ter vervanging van reguliere medische zorg. Bij gezondheidsklachten is het te allen tijde raadzaam een huisarts te raadplegen.
 

Ik geef behandelingen in het Nederlands - English - Español - Deutsch.

Vóór de eerste afspraak ontvang je een intakeformulier per e-mail.

Cancelation

You can cancel an appointment up to 24 hours in advance, otherwise the appointment will be charged.

Reimbursement 

I’m a member of the LVNT (National Association of Naturopathic Therapists) and the RBCZ (Register of Complementary Care Professionals). Sessions are (partially) reimbursed by health insurances if you have an additional insurance. 
For more information go to zorgwijzer or the LVNT-website and ask your health insurer. 


Privacy 

We are careful with your personal data. Read the treatment agreement and privacy statement and the general terms and conditions.

Complaints

In case you are not satisfied with a treatment or with the care I have provided, please let me know, preferably in writing. We will then discuss the issues of complaint in a personal meeting and try to solve them together. 

If you are not satisfied after our conversation, you can submit your complaint in writing to the LVNT Trust Committee. For the procedure regarding complaints, please consult the LVNT-regulations for complaints

Annulering

Annuleren van een afspraak kan tot minimaal 24 uur van tevoren, anders wordt de afspraak in rekening gebracht.

Vergoedingen 

 Ik ben aangesloten bij de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Consulten worden (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar als je beschikt over een aanvullende verzekering. 
Voor meer informatie ga naar zorgwijzer of de LVNT-website en informeer bij je zorgverzekeraar. 

Privacy 

Wij gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Lees hiervoor de behandelovereenkomst en privacyverklaring en de algemene voorwaarden.

Klachten

Ben je niet tevreden over een behandeling of over de door mij verleende zorg? Laat het mij dan weten, het liefst schriftelijk. 

We zullen vervolgens in een persoonlijk gesprek de door jou ervaren knelpunten bespreken en proberen deze samen op te lossen. 

Ben je na ons gesprek niet tevreden, dan kun je je klacht schriftelijk onderbouwd voorleggen aan de LVNT-Vertrouwenscommissie. Voor de procedure rondom klachten verwijs ik naar de klachtenregeling van de LVNT