Kinesiology

Kinesiology is a non-invasive, holistic approach to health and well-being.  

Kinesiology evolved from chiropractic and combines muscle testing with the knowledge of Chinese medicine, such as the meridian system and the Five Elements.

We use muscle testing to discover areas of stress or imbalance in the body-mind and its energy systems.

Muscle testing is a very accurate biofeedback mechanism to communicate with the body  and mind of the client. Together we can find out what causes the problem and which therapeutic techniques are suitable to apply and support the self-healing process of the body. In this way, kinesiology offers powerful tools for restoring the wellbeing of body and mind. 

Kinesiologie

De kinesiologie is een niet-invasieve, holistische benadering van gezondheid en welzijn. De kinesiologie is voortgekomen uit de chiropractie en combineert spiertesten met kennis van de Chinese geneeskunde, zoals het meridiaanstelsel en de Vijf Elementen. 
We gebruiken spiertesten om stress of onbalans in lichaam en geest en in de energiesystemen van het lichaam te ontdekken. 

De spiertest is een nauwkeurig biofeedback-mechanisme om te communiceren met het lichaam en de geest van de cliënt. Samen kunnen we achterhalen wat de oorzaak van het probleem is en welke therapeutische technieken geschikt zijn om het zelf-genezingsproces van het lichaam in gang te zetten en te ondersteunen. Op deze manier biedt de kinesiologie krachtige tools voor herstel en welzijn.


The body’s self-healing ability

Our body’s innate tendency is to be well and healthy. It uses its health restoring mechanisms constantly and shows its powerful self-healing capacity when experiencing stress or emotional and physical injuries. Nutritious food, sleep and rest are crucial for the body’s ability to heal. With kinesiology we support and enhance the body’s self-healing processes by first detecting deficiencies, stressors and blockages in the client’s body and mind and in a second step by rebalancing the body’s energy systems. 

As a result, complaints will disappear or diminish. There is a better integration and balance between  the physical, psychological and bio-chemical processes in the body. This increases your energy level, you feel more comfortable, you expands your consciousness and a positive impulse is given achieve your goals. 

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam

De aangeboren neiging van ons lichaam is om gezond te zijn. Het maakt voortdurend gebruik van zijn zelf-herstellende mechanismen en toont zijn krachtige zelfgenezende vermogen bij stress of emotionele en fysieke verwondingen. Voedzaam eten, slapen en rusten zijn cruciaal voor het vermogen van het lichaam om te genezen. Met kinesiologie ondersteunen en verbeteren we de zelfgenezingsprocessen van het lichaam door eerst tekortkomingen, stressoren en blokkades in lichaam en geest van de cliënt te detecteren en vervolgens de energiesystemen van het lichaam opnieuw in balans te brengen.

Hierdoor zullen klachten verdwijnen of verminderen. Er ontstaat een betere samenwerking en balans tussen fysieke, psychische en biochemische processen in het lichaam. Dit verhoogt je energieniveau, je zit “lekker in je vel”, het verruimt je bewustzijn en er komt een positieve beweging op gang om je doelen te bereiken. 

“Natural forces within us are the true healers of disease”

Hippocrates

Therapeutic techniques - therapeutische technieken

Touch for Health

Created with Sketch.

Touch for Health improves the circulation of energy in the meridians - energy pathways - and activates the self-healing capacity of the body. The method has its origins in chiropractic and combines muscle testing with the meridian system of Chinese medicine. Using muscle testing and acupressure, it can balance the body and relieve stress, pain and negative emotions. 

Touch for Health® Kinesiology (TFHK) mainly works on the physical layer of the body and supports you to feel more vital, function better and enjoy your life. It is the most widely used system of kinesiology in the world. 

_____________________________________
 

Touch for Health verbetert de energiedoorstroming in de meridianen -energiebanen - en activeert zo het zelfhelende vermogen van je lichaam. De methode heeft zijn oorsprong in de chiropractie en combineert het testen van spieren met het meridiaansysteem van de Chinese geneeskunde. Door middel van spiertesten en acupressuur kunnen pijn, stress en belemmerende emoties verlicht worden en kan het lichaam weer in balans worden gebracht. Touch for Health® Kinesiologie  (TFHK) werkt vooral op de fysieke laag van het lichaam. Het helpt je om je vitaler te voelen, om beter te functioneren en van je leven te genieten. Touch for Health® is het meest gebruikte systeem van kinesiologie ter wereld. 

Stress Release

Created with Sketch.

Emotional Stress Release is a powerful technique that releases stress in a gentle and body-friendly way. More insight and awareness can be gained in how to deal with stress and how to unblock and release it. With special Stress Release techniques, we can also break through certain patterns in which we got stuck and that reduce our range of activities. The strength of the techniques lies in combining the work on emotions with body movements such as eye and arm movements. This technique works mainly on the emotional layer of the body. 
___________________________________
 

Emotionele Stress Release is een krachtige techniek die op een zachte en lichaamsvriendelijke wijze stress afvoert. Je kan meer inzicht en bewustwording krijgen over  hoe je met stress om kan gaan en hoe je stress deblokkeert en afvoert. Ook bepaalde patronen waarin we vastlopen of persoonlijke overtuigingen die ons belemmeren in ons doen en laten, worden doorbroken met speciale Stress Release technieken. De kracht van de techniek ligt in het werken met emoties en overtuigingen in combinatie met lichaamsbewegingen zoals oog- en armbewegingen. Deze techniek werkt vooral op de emotionele laag van het lichaam. 

Stress Indicator Point System (SIPS)

Created with Sketch.

SIPS works with the electromagnetic energy that flows through the meridian system of our body. Testing different stress indicator points provides information about stress levels in different body systems, on a physical, emotional and mental level. By releasing the stress of the indicator points in a gentle and profound way through a combination of acupressure points the energy flow in the electro-magnetic field of the body is restored and a feeling of vitality and relaxation arises. SIPS works mainly on the electro-magnetic level of the body. 
____________________________________
 

SIPS werkt met de elektromagnetische energie die via het meridiaan systeem door ons heen stroomt. Het testen van verschillende stress indicator punten geeft informatie over stress op fysiek, emotioneel en mentaal niveau in de verschillende lichaamssystemen. De indicator punten worden via een combinatie van acupressuurpunten op een zachte en diepgaande manier ontstrest, zodat de energiestroom in het elektromagnetische veld van het lichaam weer hersteld en een gevoel van vitaliteit en ontspanning opkomt. SIPS werkt vooral op de elektromagnetische laag van het lichaam. 

LEAP Brain Integration

Created with Sketch.

LEAP Brain Integration is a program that stimulates brain functions in the cortex, the limbic system and the brainstem. It focusses on stress in different brain functions and ‘resets’ the pathways of the brain. It promotes learning in all areas of performance, mental and physical. The basis for successful learning and performance is based on a good integration of all brain functions. The method aims at breaking through and calming down the fight-flight system (amygdala) of the brain, so that the person can make conscious choices again. 

LEAP - Learning and Life Enhancement Acupressure Program - is particularly suitable for working with: 

Learning difficulties such as fear of failure, concentration problems, ADHD, dyslexia, dyspraxia, dyscalculia and resulting emotional disorders. (Learning) 

Involuntary stress reactions of the nervous system caused by physical or emotional trauma (Life). 

Dr. Charles T. Krebs. Dr. Krebs has spent 25 years developing a comprehensive approach to assessing and correcting most learning & life challenges in collaboration with clinical psychologists, speech pathologists, neurologists and other health professionals.
________________________________
Video LEAP introductie
________________________________
 

LEAP Brain Integration is een methode die de breinfuncties in de cortex, het limbische systeem en de hersenstam stimuleert. Stress in verschillende breinfuncties wordt opgespoord en het brein wordt als het ware 'gereset'. Het bevordert het leren en het werkt door op alle gebieden van het prestatievermogen, zowel op mentaal als lichamelijk niveau. Goed leren en presteren is gebaseerd op een goede integratie van alle breinfuncties. De methode is gericht op het doorbreken en het tot rust brengen van het vecht-vlucht-systeem (amygdala) waardoor je weer bewuste keuzes kan maken. Het LEAP, Learning and Life Enhancement Acupressure Program, is met name geschikt voor het werken met: 

leerproblemen zoals faalangst, concentratieproblemen, ADHD, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie en de daaruit mogelijk voortvloeiende emotionele klachten. (Learning) 

Onwillekeurige stressreacties van het zenuwstelsel veroorzaakt door fysieke of emotionele trauma’s (Life). 

Dr. Charles T. Krebs besteedde 25 jaar aan het ontwikkelen van een alomvattende aanpak voor het behandelen van de meeste leerproblemen en uitdagingen, samen met klinisch psychologen, spraakpathologen, neurologen en andere gezondheidswerkers. 

 Allergy Elimination Techniques 

Created with Sketch.

Allergies are immune reactions of the body against certain substances. For the treatment of an allergy, we apply a combination of various techniques, including NAET, Touch for Health, LEAP or Stress Release. In this way the body undergoes an energetic reset and underlying emotions are addressed.

When undergoing the treatment, we first of all test which substances are triggering an allergic reaction. Then we check which body system is weakened or impaired by the substance. At that point the relation with specific symptoms often becomes clear. In a third step, the kinesiologic techniques are applied to reset the body and the nervous system. After the treatment, the person has to maintain a 25-hour diet. During that time the person should not eat or touch the allergen. These allergy elimination techniques work mainly on the biochemical level and the immune reactions of the body. 
_______________________________________
 

Allergieën zijn afweerreacties van het lichaam tegen bepaalde stoffen. Voor de behandeling van een allergie worden verschillende technieken gecombineerd, waaronder NAET, Touch For Health, LEAP of Stress Release. Naast een energetische reset worden ook onderliggende emoties behandeld. 

In het behandeltraject testen we allereerst welke stoffen een allergische reactie oproepen. Daarna testen we welke lichaams-systemen door het allergeen worden verzwakt of verstoord. Het wordt dan vaak duidelijk welke relatie er bestaat met bepaalde klachten. Vervolgens  passen we kinesiologische technieken toe om je lichaam en het zenuwstelsel te resetten. Na afloop van de behandeling houd je een 25-uurs dieet. Gedurende die tijd mag het allergeen niet worden gegeten of aangeraakt. Deze allergie technieken werken vooral op de biochemische functies
en het immuunsysteem van het lichaam. 

 Emotion Code

Created with Sketch.

Sometimes it is necessary to identify a blocked or trapped emotion and get more information about the context when the emotion has been triggered for the first time. Applying the Emotion Code-questioning technique of Dr. Nelson provides deeper insides into this. In a second step the blocked emotion is put into motion and is released. The energy can flow again and a feeling of calmness and relaxation kicks in. 
________________________________________
 

Soms is het nodig om een geblokkeerde emotie te identificeren en meer informatie te krijgen over de context waarin de emotie is ontstaan. De Emotion Code-vraagtechniek van Dr. Nelson geeft hierover dieper inzicht. Vervolgens wordt de geblokkeerde emotie in beweging gebracht zodat de energie weer kan stromen en een gevoel van rust en ontspanning opkomt. 

Tapping – Emotional Freedom Technique (EFT)

Created with Sketch.

EFT-Emotional Freedom Technique - is a very successful method to quickly reduce and release emotional and physical pain as well as mental blockages, procrastination or feelings of unease. 

The client is asked to pronounce verbal affirmations while tapping a series of acupoints to free the emotions and beliefs that are underlying the physical symptoms of the body. 
___________________________________
 

EFTEmotional Freedom Technique - is een zeer succesvolle methode om emotionele en fysieke pijn, maar ook mentale blokkades, uitstelgedrag of gevoelens van onbehagen, snel te verminderen en los te laten. Je wordt gevraagd om verbale affirmaties te zeggen terwijl er op een reeks acupunctuurpunten wordt geklopt (tapping) om emoties en beperkende overtuigingen te elimineren die ten grondslag liggen aan de fysieke symptomen van het lichaam. 

Chakra-Balance

Created with Sketch.

Chakras are energy centers on the midline of our body from the feet to the crown of our head. They feed all other body systems. Chakras are interconnected and keep the body energetically balanced. We also exchange energy with other people and with the outside world through our chakras. Physical symptoms or emotional imbalances can be reduced by balancing the chakra nearestby, e.g. for stomach pain the solar-plexus chakra, for a sore throat or problems with swallowing the throat chakra and for the feeling of insecurity the root chakra. This technique works mainly in the electromagnetic field of the body. 
__________________________________________
 

Chakra’s zijn energiecentra op de middellijn van ons lichaam, vanaf je voeten tot de kruin van je hoofd. Deze energiecentra voeden alle andere lichaamssystemen. Chakra’s staan onderling in verbinding en houden het lichaam energetisch in balans. Ook wisselen we via onze chakra’s energie uit met andere mensen en met de buitenwereld. Lichamelijke of emotionele klachten kunnen verminderd worden door het dichtstbijliggende chakra te balanceren. Dit kan bijvoorbeeld bij maagpijn door het balanceren van het solar-plexus chakra, bij keelpijn of slikklachten het hals chakra of bij onzekerheid het basis chakra. Deze techniek werkt vooral in het elektromagnetische veld van het lichaam. 

Centering and Grounding

Created with Sketch.

Kinesiology uses various energetic and physical techniques to recenter and ground yourself, so you can act and move from this inner stability. Do you feel stuck in your life? Do you sometimes feel insecure or out of balance? Do you overreact in some situations or are you easily influenced by the opinions of others? Then you might benefit from a centering-balance. This technique works on a physical, emotional and energetic level of the body. 
__________________________________________
 

De kinesiologie gebruikt verschillende energetische en fysieke technieken om bij jezelf te komen en te aarden zodat je voortaan vanuit deze innerlijke stabiliteit kan handelen en bewegen. Loop je vast in je leven, voel je je soms onzeker of wiebelig, overreageer je in sommige situaties of laat je je te makkelijk door de meningen van anderen beïnvloeden? Dan kan je baat hebben bij een centering-balans. Deze techniek werk op de fysieke, emotionele en energetische laag van het lichaam. 

Bach Flowers 

Created with Sketch.

Dr. Eduard Bach has developed 38 different flower essences that help us to return from a negative emotional state to a positive, powerful and balanced emotional state. Kinesiological muscle testing is used to find the flower essences that match with the emotional state of the client and will have a positive and stabilising effect. The client receives a Bach Flowers remedy to take for approximately 3 weeks. 
_______________________________________
 

Dr. Eduard Bach heeft 38 verschillende bloesem essentie ontwikkeld die helpen om van een negatieve emotionele staat weer terug te keren naar een positieve, krachtige en evenwichtige staat. Met een kinesiologische test wordt getest welke bloesem essenties geschikt zijn om je emotionele staat te verbeteren en te stabiliseren. Je krijgt dan een Bach Bloesem remedie mee die je ongeveer drie weken dient in te nemen.